Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Jeśli planują Państwo budowę ostatnio tak popularnej przydomowej oczyszczalni ścieków na działce w takich powiatach jak Proszowice, Bochnia, Wieliczka, Kazimierza, Limanowa, Kraków, Miechów. Zapraszam do zapoznania się z procedurą.

Procedura odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni w ilości do 7,5 m3/dobę wymaga dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, w którym znajduje się działka inwestycyjna. Gdy przepustowość oczyszczalni jest większa niż 7,5m3/dobę należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Jeśli ma być to oczyszczalnia odprowadzająca oczyszczone ścieki do wód, ziemi w ilości mniejszej niż 5m3/dobę na naszą działkę wtedy nie ma konieczności wykonywania operatu wodnoprawnego. Dla standardowej 5 osobowej rodziny  oczyszczalnia o przepustowości 2,5m3/dobę  spełni swoją funkcję, co skutkować będzie brakiem konieczności wykonania operatu wodnoprawnego. Operat wodnoprawny jest wymagany, gdy ścieki oczyszczone z oczyszczalni byłyby wprowadzane do wód śródlądowych powierzchniowych płynących, które są własnością Skarbu Państwa  lub na grunt niebędący własnością inwestora, a także w przypadku wykonywania wylotu ścieków do wód oraz na wprowadzenie tych ścieków do wód lub do ziemi niezależnie od ich ilości.

Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia należy sprawdzić czy zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczają możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni na przedmiotowej działce.

Jeśli nie ma przeciwwskazań w zapisach MPZP do  zgłoszenia należy dołączyć:

1. Mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa może być pobrana ze Starostwa Powiatowego) z naniesioną oczyszczalnią i układem odprowadzania  ścieków z określeniem odległości od granic, budynków, studni.

2.W zależności od potrzeb uzgodnienia i pozwolenia w tym pozwolenie wodnoprawne.

3.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

4. Odpowiednie szkice i rysunki

Procedura zgłoszenia trwa 21 dni, jeśli  organ Starostwa Powiatowego nie wniesie sprzeciwu w tym terminie, można przystąpić do budowy oczyszczalni.

Brak możliwości komentowania